Tin tức & sự kiện

29/06/2022

EME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

EME: Báo cáo thường niên 2021

27/05/2022

EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

EME: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Minh Tiến

08/04/2022

EME: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EME của CTCP Điện Cơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

16/03/2022

EME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

EME: Thay đổi người công bố thông tin

07/12/2021

EME: CTCP May da Sài Gòn không còn là cổ đông lớn

30/11/2021

EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/08/2021

EME: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB không còn là cổ đông lớn

01/08/2021

EME: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

24/05/2021

EME: Thay đổi nhân sự

12/05/2021

EME: Thay đổi nhân sự

12/05/2021

EME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/04/2021

EME: Báo cáo thường niên 2020

12/04/2021

EME: Báo cáo tài chính năm 2020

07/04/2021

EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EME của CTCP Điện Cơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến: 27/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.