Tin tức & sự kiện

16/08/2022

FBC: Công bố thông tin bất thường kết luận thanh tra của Bộ Công Thương

03/08/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

FBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung tâm Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/06/2022

Tuần 20-24/06: Cổ tức tiền mặt cao nhất 65%

Có 26 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 20-24/06. Tỷ lệ cao nhất đạt 65%.

09/06/2022

FBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2022

FBC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 65%

CTCP Cơ khí Phổ Yên (UPCoM: FBC) thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/06.

01/06/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

FBC: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

FBC: Thay đổi nhân sự

09/05/2022

FBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

FBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/04/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

FBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

FBC: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2022; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12/03/2022

FBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022