Tin tức & sự kiện

09/09/2022

FTS: Quyết định của HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

06/09/2022

FTS: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP FPT

31/08/2022

FTS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

31/08/2022

FTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

30/08/2022

FTS: Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết

26/08/2022

FTS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

26/08/2022

FTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/08/2022

FTS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Dũng

10/08/2022

FTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

08/08/2022

FTS: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Nguyễn Điệp Tùng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Hương, Trịnh Thanh Hằng

06/08/2022

FTS: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

05/08/2022

FTS: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

28/07/2022

FTS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI

25/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu , trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

25/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu , trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

25/07/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu , trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

22/07/2022

FTS: Đính chính giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

21/07/2022

FTS chốt quyền trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu vào cuối tháng 7

CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) thông báo 26/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, phát hành cỏ phiếu tăng vốn và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/07.

20/07/2022

FTS: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu . trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu

19/07/2022

FTS: Thông báo về việc tái bổ nhiệm TGĐ