Tin tức & sự kiện

28/09/2022

GMA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3

22/09/2022

GMA: Ngày 08/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên 12,800,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/09/2022

GMA: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam không còn là cổ đông lớn

13/09/2022

GMA: Thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

13/09/2022

GMA: Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile chỉnh sửa lần 3

13/09/2022

GMA: Thay đổi mẫu dấu Công ty cổ phần G-Automobile

13/09/2022

GMA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 12,800,000 CP

09/09/2022

GMA: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 12,800,000 cổ phiếu

06/09/2022

GMA: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1

05/09/2022

GMA: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2

12/08/2022

GMA: Công văn UBCK chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

12/08/2022

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

GMA: Nghị quyết HĐQT 81/2022/NQ-HĐQT thay đổi người đại diện phần vốn góp tại 04 đơn vị

10/08/2022

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

GMA: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiêu riêng lẻ

10/08/2022

GMA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

10/08/2022

GMA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

GMA: Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên soát xét 2022

04/08/2022

GMA: Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của Phùng Văn Hùng