Tin tức & sự kiện

04/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, số 777 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 31/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.năm 2022

04/10/2023

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/09/2023

HD2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2023

HD2: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

20/07/2023

HD2: Lê Quang Huy không còn là cổ đông lớn

19/07/2023

HD2: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

12/07/2023

HD2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/05/2023

HD2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 HD2 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 0 tỷ đồng.

10/04/2023

HD2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

HD2: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

HD2: Báo cáo tài chính năm 2022

10/03/2023

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

HD2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/02/2023

HD2: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

HD2: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/01/2023

HD2: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

10/10/2022

HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 13,000 CP

21/09/2022

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

HD2: Nghị quyết Hội đồng quản trị