Tin tức & sự kiện

11/01/2023

HD2: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

10/10/2022

HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 13,000 CP

21/09/2022

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

HD2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

HD2: Nguyễn Thị Lệ Hằng - Kế toán trưởng - đã bán 10,700 CP

06/09/2022

HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 15,496 CP

06/09/2022

HD2: Nguyễn Thị Lệ Hằng - Kế toán trưởng - đăng ký bán 10,700 CP

01/08/2022

HD2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/05/2022

HD2: Ông Trần Hồng Sơn được bầu giữ chức Chủ tich HĐQT từ 05/05/2022

10/05/2022

HD2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

HD2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

HD2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Văn Phụng Hà

29/03/2022

HD2: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 3 Công ty, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

14/03/2022

HD2: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

HD2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

HD2: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Văn Phụng Hà

21/01/2022

HD2: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

03/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, số 777 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.