Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HDA: CBTT Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 4

04/01/2023

HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/01/2023

HDA: CBTT Công văn chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của UBCK Nhà nước

19/12/2022

HDA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

19/12/2022

HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDA của CTCP Hãng sơn Đông Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 21/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy không thực hiện và số vốn điều lệ mới đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: nhận được là: (257:100)x20=51,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/12/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDA của CTCP Hãng sơn Đông Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 21/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy không thực hiện và số vốn điều lệ mới đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: nhận được là: (257:100)x20=51,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/12/2022

HDA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

01/12/2022

HDA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu của CTCP Hãng Sơn Đông Á

30/11/2022

HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

HDA: CBTT Văn bản chấp thuận của UBCKNN v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HDA

01/11/2022

HDA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

HDA: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

HDA: Nguyễn Hồng Thái không còn là cổ đông lớn

31/10/2022

HDA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hồng Thái

28/10/2022

HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

HDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/10/2022

HDA: Thông báo thay đổi tên Công ty con

05/09/2022

HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)