Tin tức & sự kiện

05/09/2022

HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

HDA: NQ HĐQT về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

19/08/2022

HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

HDA: CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

28/06/2022

HDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

Giao dịch bổ sung - 10,428,252 CP

31/05/2022

HDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

HDA: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 11,500,000 cổ phiếu

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDA của CTCP Hãng sơn Đông Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

06/05/2022

HDA: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

HDA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/05/2022

HDA: Nghị quyết HĐQT V/v thông qua phương án chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

05/05/2022

HDA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

HDA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

HDA: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

HDA: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

13/04/2022

HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2022

HDA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành