Tin tức & sự kiện

16/01/2023

HHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/09/2022

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

HHN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

27/07/2022

HHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

HHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HHN: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

HHN: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác theo quy định.

12/03/2022

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2022

HHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/11/2021

HHN: Ký Hợp đồng kiểm toán

29/10/2021

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2021

HHN: Họp Ban Kiểm soát

19/10/2021

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2021

HHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

28/06/2021

HHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021