Tin tức & sự kiện

24/08/2022

HHS: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

22/08/2022

HHS: Nghị quyết và Biên bản HĐQT về việc thay đổi Trưởng Ban KTNB, bổ nhiệm thành viên Ban KTNB và ban hành Quy chế KTNB

26/07/2022

HHS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại NH

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

21/05/2022

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xay dựng Đại Thịnh Vượng

21/05/2022

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng

13/04/2022

HHS: Điều lệ công ty sửa đổi

13/04/2022

HHS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

13/04/2022

HHS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/04/2022

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

24/03/2022

HHS: Báo cáo thường niên năm 2021

17/03/2022

HHS: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

11/03/2022

HHS: Giải trình biến động KQKD năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2020

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

04/03/2022

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào công ty con

22/02/2022

HHS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

15/02/2022

Lợi nhuận của HHS giảm 20% trong năm 2021 

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) ghi nhận lãi ròng năm 2021 gần 227 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm 19%, còn 64 tỷ đồng.

14/02/2022

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

09/02/2022

HHS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết