Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HKT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,81 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HKT - Lợi nhuận quý 3 gấp 8,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,39 tỷ đồng.

09/08/2023

HKT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HKT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,46 tỷ đồng, giảm 17,11% so với cùng kỳ.

28/07/2023

HKT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

HKT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

07/07/2023

HKT: Thay đổi nhân sự

07/07/2023

HKT: CBTT về việc ký HĐ kiểm toán

16/06/2023

HKT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/06/2023

HKT: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

12/06/2023

HKT: CBTT Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

29/05/2023

HKT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2023

HKT: CBTT bất thường_Đơn từ nhiệm của TV HĐQT và TV BKS

19/05/2023

HKT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKT của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào thứ 6, ngày 09/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023…và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: https://www.egovietnam.com.vn/)

25/04/2023

HKT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 HKT - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,03 tỷ đồng tăng 67,86% so với cùng kỳ.

21/04/2023

HAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 so với quý 1/2022

19/04/2023

HKT: Báo cáo tài chính quý 1/2023