Tin tức & sự kiện

23/08/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

22/08/2023

HLY: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo

22/08/2023

HLY: Thông báo về trạng thái chứng khoán

14/08/2023

HLY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/08/2023

HLY: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

07/08/2023

HLY: Thông báo về trạng thái chứng khoán

01/08/2023

HLY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

HLY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

HLY: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

HLY: Thông báo về trạng thái chứng khoán

21/04/2023

BCTC 2022 HLY - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 11 tỷ đồng.

07/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLY của Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng – Km 7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Cuối tháng 05/2023

05/04/2023

HLY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/03/2023

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/03/2023

HLY: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

10/03/2023

HLY: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HLY trên hệ thống giao dịch UPCoM

10/03/2023

HLY: Giải trình liền quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

08/03/2023

HLY: Báo cáo thường niên 2022