Tin tức & sự kiện

21/12/2022

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

HLY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

HLY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLY của Công ty cổ phần gốm xây dựng Yên Hưng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 18/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng – Km7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

23/05/2022

HLY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/04/2022

HLY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/02/2022

HLY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

HLY: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/02/2022

HLY: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

18/02/2022

HLY: Báo cáo thường niên 2021

16/02/2022

HLY: Báo cáo tài chính năm 2021

01/10/2021

HLY: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Bằng

30/09/2021

HLY: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Bằng

20/09/2021

Điểm mặt cổ phiếu bị hủy niêm yết, xuống UPCoM còn bị “treo giò”

Bên cạnh những cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ, cũng có những cổ phiếu buộc rời sàn HOSE và HNX do thiếu minh bạch về công bố thông tin.

09/09/2021

HLY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

18/05/2021

HLY: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/05/2021

HLY: Giải trình cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

04/05/2021

HLY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04/05/2021

HLY: Giải trình BCTC quý 1/2021