Tin tức & sự kiện

16/09/2022

HNF: Nhận được bản án của Toà án

16/08/2022

HNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

HNF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

HNF: Thông báo ngành nghề Đăng ký giao dịch bổ sung

06/07/2022

HNF: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

Chủ nhãn bánh Tipo lên kế hoạch lợi nhuận 2022 sụt giảm

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2022 ở mức 45 tỷ đồng, giảm 13% so với kết quả 2021.

29/06/2022

HNF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

HNF: Ông Trịnh Trung Hiếu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ông Bùi Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên độc lập HĐQT

29/06/2022

HNF: Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 22.6.2022

29/06/2022

HNF: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động BKS; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế công bố thông tin

21/06/2022

HNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNF của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/06/2022. Thời gian cụ thể căn cứ theo thông báo của Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị; thông qua toàn văn Báo cáo tình tình quản trị Công ty;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giảm đốc (Tổng Giám đốc)); thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021, kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế nội bộ về quản trị năm 2019;
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021;
+ Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022;
+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022;
+ Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình tái bầu lại 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu mới 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ tiếp theo 2022-2027;
+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://huunghi.com.vn)

08/06/2022

HNF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

HNF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/05/2022

HNF: Thay đổi nhân sự

24/05/2022

HNF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

HNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

HNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

HNF: Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022

09/05/2022

HNF: Ông Vũ Ba Lê thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ 01/05/2022