Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HNP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

HNP: Công bố quyết định số 612/QĐ-CTHN-TTKT5-XPVPHC ngày 06/01/2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

28/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 16/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

20/12/2022

HNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/12/2022

HNP chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 12%

CTCP Hanel Xốp nhựa (Hanel Plastic, UPCoM: HNP) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/12/2022.

15/12/2022

HNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

HNP: Ông Nguyễn Quốc Cường tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

30/07/2022

HNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/04/2022

HNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

HNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Hanel, số 2, Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

01/03/2022

HNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

HNP: Báo cáo thường niên 2021

23/02/2022

HNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2022

HNP: Báo cáo tài chính năm 2021

24/01/2022

HNP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNP của CTCP Hanel Xốp Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 24/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

04/01/2022

HNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/12/2021

HNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/11/2021

HNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị