Tin tức & sự kiện

29/09/2022

HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/09/2022

HPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

26/07/2022

HPD: ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 6T đầu năm 2022

14/07/2022

HPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa, địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày 10/06/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

18/05/2022

HPD: Nguyễn Văn Tuy - Ủy viên HĐQT - đã mua 47,800 CP

18/05/2022

HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/05/2022

Thủy điện Đăk Đoa sắp trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền 

HĐQT CTCP Thủy điện Đăk Đoa (UPCoM: HPD) thông báo trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền mặt với ngày giao dịch không hưởng quyền 26/05/2022.

12/05/2022

HPD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/05/2022

HPD: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

10/05/2022

HPD: Ông Nguyễn Văn Đương là người được ủy quyền công bố thông tin

10/05/2022

HPD: Ông Phạm Lạp bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Văn Đương giữ chức TGĐ

06/05/2022

HPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HPD: Nguyễn Văn Tuy - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

07/04/2022

HPD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2022

HPD: Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

05/04/2022

HPD: Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

09/03/2022

HPD: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

HPD: Báo cáo tài chính năm 2021

14/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 3 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022