Tin tức & sự kiện

24/08/2023

HPD: Thay đổi nhân sự

02/08/2023

HPD: Nhận được đơn từ nhiệm của người nội bộ

31/07/2023

HPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

HPD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

30/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa.
Địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày 19/06/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

29/05/2023

HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2023

HPD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2023

HPD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/05/2023

HPD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/04/2023

HPD: Thay đổi nhân sự

03/04/2023

HPD: Thay đổi nhân sự

03/04/2023

HPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/03/2023

HPD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2023

HPD: Báo cáo thường niên 2022

07/02/2023

HPD: Báo cáo tài chính năm 2022

04/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 3 năm 2023

03/02/2023

HPD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/01/2023

HPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/01/2023

HPD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/09/2022

HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt