Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HTR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

HTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

24/11/2022

HTR: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/11/2022

HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/11/2022

HTR: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/11/2022

HTR: Bổ nhiệm lại Ông Lâm Văn Thanh giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

01/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến bằng văn bản
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty (số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

27/10/2022

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/10/2022

HTR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/09/2022

HTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/09/2022

HTR: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty từ 05/10/2022

22/08/2022

HTR: Phạm Văn Tú không còn là cổ đông lớn

22/08/2022

HTR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Việt Hoàng

14/07/2022

HTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,120 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.120 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

30/05/2022

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

HTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

25/04/2022

HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

HTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

HTR: Báo cáo thường niên 2021