DNSE Detail Stock HTR

OTC: CTCP Đường sắt Hà Thái

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường sắt

logo

HTR

Tin tức

Tăng tốc thi công dự án cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc

HTR

0.00%

HHR

0.00%

02/09/2023

Tăng tốc thi công dự án cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc

HTR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Như Thắng

HTR

0.00%

03/08/2023

Hơn 1.5 triệu cp HTR rời sàn UPCoM từ 04/08

HTR

0.00%

17/07/2023

Hơn 1.5 triệu cp HTR rời sàn UPCoM từ 04/08

Hủy niêm yết cổ phiếu

HTR

15/07/2023

HTR: Ngày 04/08/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đường sắt Hà Thái

HTR

0.00%

14/07/2023

HTR: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HTR

0.00%

19/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,150 đồng/CP

HTR

0.00%

01/06/2023

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HTR

0.00%

31/05/2023

HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HTR

0.00%

29/05/2023

HTR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022 bằng tiền

HTR

0.00%

26/05/2023

HTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

HTR

0.00%

24/05/2023

HTR: Nguyễn Bá Thực không còn là cổ đông lớn

HTR

20/04/2023

HTR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Như Thắng

HTR

05/04/2023

HTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HTR

20/03/2023

HTR: Giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục nội dung cảnh báo đối với cổ phiếu HTR

HTR

13/03/2023

HTR: Báo cáo thường niên 2022

HTR

13/03/2023

HTR: Thông báo về trạng thái chứng khoán

HTR

02/03/2023

HTR: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

HTR

02/03/2023

HTR: Báo cáo tài chính năm 2022

HTR

28/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HTR

23/02/2023