Tin tức & sự kiện

13/09/2022

HTR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/09/2022

HTR: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

HTR: Phạm Văn Tú không còn là cổ đông lớn

22/08/2022

HTR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Việt Hoàng

15/07/2022

HTR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,120 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.120 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

30/05/2022

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

HTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2021

25/04/2022

HTR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

HTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

HTR: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty (số 199, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)
          - Nội dung họp: Thực hiện tất cả những nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ công ty

01/03/2022

HTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

HTR: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

HTR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/11/2021

HTR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

04/08/2021

HTR: Phạm Hải Long - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 0 CP

03/08/2021

HTR: Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc - đã mua 2,800 CP

03/08/2021

HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đã mua 5,000 CP

03/08/2021

HTR: Trịnh Thị Thực - Trưởng Ban kiểm soát, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 4,000 CP