Tin tức & sự kiện

28/09/2022

HWS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trương Phước Tuệ

20/09/2022

HWS: Trần Thị Kim Hồng - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 209,100 CP

20/09/2022

HWS: Nguyễn Lê Thanh Uyên - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 181,800 CP

19/09/2022

HWS: Nguyễn Liên Minh - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 200,000 CP

19/09/2022

HWS: Nguyễn Thị Liên Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 254,500 CP

16/09/2022

HWS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Phước Tuệ

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HWS của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) hoặc chuyển khoản, bắt đầu từ ngày 17/10/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

08/09/2022

HWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

HWS: Công ty cổ phần DNP Holding - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,090,909 CP

31/08/2022

HWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

HWS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (thay đổi ngày chốt DS)

29/08/2022

HWS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

29/08/2022

HWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

HWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

HWS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

HWS: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

11/07/2022

HWS: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

HWS: Thông báo thay đổi nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

28/06/2022

HWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

HWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông