Tin tức & sự kiện

10/10/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 45,400 CP

06/09/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

03/08/2023

ICI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

16/06/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP

14/06/2023

ICI: Thay đổi nhân sự

07/06/2023

ICI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/05/2023

ICI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2023

ICI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

ICI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 ICI - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

18/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023;
          - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2020;
+ Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

15/04/2023

ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

ICI: Quyết định về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/04/2023

ICI: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

ICI: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 36,200 CP

28/02/2023

ICI: Thay đổi nhân sự

27/02/2023

ICI: Quyết định Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/02/2023

ICI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022