DNSE Detail Stock ICI

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

ICI

Tin tức

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

ICI

-4.21%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

ICI

-13.33%

09/11/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 45,400 CP

ICI

+13.73%

10/10/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

ICI

+7.14%

06/09/2023

ICI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

ICI

+9.09%

03/08/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

ICI

0.00%

21/07/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP

ICI

+16.00%

16/06/2023

ICI: Thay đổi nhân sự

ICI

0.00%

14/06/2023

ICI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ICI

+3.64%

07/06/2023

ICI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

ICI

+14.89%

31/05/2023

ICI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

ICI

-14.55%

30/05/2023