Tin tức & sự kiện

31/01/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

31/01/2023

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 9,800 CP

27/12/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

17/10/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

14/09/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

14/09/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 13,300 CP

03/08/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

01/08/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

29/07/2022

ICI: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Anh Dương

20/07/2022

ICI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

ICI: CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

31/05/2022

ICI: Ông Trần Gia Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

30/05/2022

ICI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

ICI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

ICI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

ICI: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

ICI: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

ICI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tư vấn Đầu tư và Quản lý vốn Minh An

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICI của CTCP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
          - Nội dung họp: + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2022 – 2027);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

08/03/2022

ICI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022