Tin tức & sự kiện

31/01/2023

ICT: Giải trình biến động LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

ICT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

ICT: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

29/12/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

29/12/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc lập văn phòng giao dịch - địa điểm kinh doanh của công ty

03/11/2022

ICT: Thông báo thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu điện

28/10/2022

ICT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

28/10/2022

ICT: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

ICT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

13/10/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như sau:

29/09/2022

ICT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

20/09/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc bán 100% vốn tại Cty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông tin học bưu điện

20/09/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021

29/08/2022

ICT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

ICT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

ICT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

ICT: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

ICT: BCTC Quý 02.2022

29/07/2022

ICT: BCTC quý 2 năm 2022

06/07/2022

ICT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022