Tin tức & sự kiện

20/09/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc bán 100% vốn tại Cty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông tin học bưu điện

20/09/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021

29/07/2022

ICT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

ICT: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

06/07/2022

ICT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/07/2022

ICT: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

02/07/2022

ICT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/07/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự HĐQT, Ban điều hành, quản lý công ty

10/06/2022

ICT: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/06/2022

ICT: Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như sau:

19/05/2022

ICT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

28/04/2022

ICT: Giải trình thay đổi LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện như sau:

19/04/2022

ICT: Báo cáo thường niên năm 2021

13/04/2022

ICT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

31/03/2022

ICT: Giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

30/03/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

30/03/2022

ICT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021