Tin tức & sự kiện

21/09/2022

IRC: Thay đổi nhân sự

21/09/2022

IRC: Quyết định HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

26/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 517 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 517 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ); bắt đầu từ ngày 19/09/2022 (vào giờ các ngày làm việc trong tuần giờ hành chính) và xuất trình CMND, CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2022

IRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

IRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

IRC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

IRC: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

24/06/2022

IRC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Cao su công nghiệp

23/05/2022

Thu nhập khác tác động mạnh đến kết quả của doanh nghiệp cao su trong quý đầu năm

Sau khi tạo đáy trong tháng 9/2021, giá cao su thế giới trong quý 1/2022 đã có đà phục hồi ấn tượng. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả khả quan trong 3 tháng đầu năm.

28/04/2022

IRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

IRC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2022

IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

IRC: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

IRC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 26 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 04, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/03/2022

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022