Tin tức & sự kiện

18/01/2023

IRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

10/01/2023

IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/01/2023

IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2022

IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2022

IRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 17/01/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường CTCP Cao su Công nghiệp, địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

05/12/2022

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

30/11/2022

IRC: Thay đổi nhân sự

29/11/2022

IRC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

IRC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/09/2022

IRC: Quyết định Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

21/09/2022

IRC: Quyết định HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Tấn Điềm

21/09/2022

IRC: Ông Đỗ Tấn Điềm thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty từ 01/10/2022

26/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 517 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IRC của CTCP Cao su Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 517 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, Phường Xuân Tân, Thành Phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ); bắt đầu từ ngày 19/09/2022 (vào giờ các ngày làm việc trong tuần giờ hành chính) và xuất trình CMND, CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

IRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2022

IRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

IRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

IRC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

IRC: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

24/06/2022

IRC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Cao su công nghiệp