Tin tức & sự kiện

16/01/2023

KCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/9/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

10/08/2022

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận ký kết hợp đồng giao dịch với bên có liên quan

09/08/2022

KCE: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch liên quan

09/08/2022

KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2022

KCE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021

02/08/2022

KCE: Quy chế công bố thông tin

02/08/2022

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

KCE: Bổ nhiệm Bà Đào Thị Hồng Thịnh - Thư ký là người phụ trách quản trị Công ty từ 01/08/2022

02/08/2022

KCE: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Võ Trị từ 01/08/2022

02/08/2022

KCE: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/07/2022

KCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

KCE: Công bố thông tin về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%)

29/04/2022

KCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

KCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KCE: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả SXKD năm 2021, BCTC năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Sửa đổi điều lệ công ty; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với NCLQ; Thực hiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng; và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

20/03/2022

KCE: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

KCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị