Tin tức & sự kiện

08/09/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

07/09/2023

KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận giao dịch với bên liên quan (CTCP Bê tông Ly tâm An Giang)

30/07/2023

KCE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

KCE: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

21/07/2023

KCE: Quyết định Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/05/2023

KCE: Thông báo mẫu chữ ký Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty

15/05/2023

KCE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/05/2023

KCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

KCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 KCE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

19/04/2023

KCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2023

KCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/04/2023

KCE: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

KCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2023

KCE: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

21/03/2023

KCE: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

KCE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng thuê bao máy biến áp năm 2023 với CTCP Điện lực Khánh Hòa