Tin tức & sự kiện

18/08/2022

L45: Thay đổi nhân sự

16/07/2022

L45: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

L45: Nguyễn Bá Sứng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

02/06/2022

L45: Nguyễn Bá Sứng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

27/05/2022

L45: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

L45: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

06/04/2022

L45: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư 05 năm (2017 - 2021);
+ Kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022 - 2026);
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027);
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

01/04/2022

L45: Báo cáo tài chính năm 2021

26/03/2022

L45: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

17/03/2022

L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/02/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15,400 CP

22/02/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

11/01/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15,400 CP

10/01/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 24,600 CP

06/12/2021

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 40,000 CP

24/07/2021

L45: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/06/2021

L45: Công bố thông tin về việc Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2021