Tin tức & sự kiện

09/01/2023

L45: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

26/12/2022

L45: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
          - Địa điểm thực hiện: Người sở hữu cổ phiếu chuyển phiếu biểu quyết về Văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

13/12/2022

L45: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/12/2022

L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/08/2022

L45: Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Bá Sứng

15/07/2022

L45: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

L45: Nguyễn Bá Sứng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

02/06/2022

L45: Nguyễn Bá Sứng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

26/05/2022

L45: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

L45: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

06/04/2022

L45: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư 05 năm (2017 - 2021);
+ Kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022 - 2026);
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027);
+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

31/03/2022

L45: Báo cáo tài chính năm 2021

26/03/2022

L45: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

20/03/2022

L45: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/03/2022

L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/02/2022

L45: Đinh Viết Sơn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15,400 CP