Tin tức & sự kiện

17/11/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhiều nhóm ngành tiếp tục nhích lên

03/08/2023

L45: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh - Nhà máy Cơ khí 45,1 Long Thành (chuyển sang hình thức hạch toán độc lập)

14/07/2023

L45: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

L45: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

26/04/2023

L45: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 24/04/2023)

26/04/2023

L45: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Đình Lập và bà Dương Thị Hải

26/04/2023

L45: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

L45: Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

25/04/2023

L45: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 L45 - Một năm đi lùi, công ty lỗ 26 tỷ đồng.

21/04/2023

L45: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

L45: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2023

L45: Báo cáo tài chính năm 2022

07/03/2023

L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/02/2023

L45: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2023

L45: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

L45: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

26/12/2022

L45: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

13/12/2022

L45: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản