Tin tức & sự kiện

23/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

LAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/08/2022

LAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 (thay thế cho thông báo 615)

06/08/2022

LAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/08/2022

LAS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

LAS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

LAS: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

LAS: Thay đổi điều lệ Công ty

18/05/2022

LAS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/04/2022

LAS: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

LAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

LAS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

LAS: Lãi ròng quý 1 tăng 27%

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) ghi nhần doanh thu quý 1/2022 tăng 40% so cùng kỳ lên 1,096 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Lợi nhuận theo đó tăng 27%, đạt 31 tỷ đồng.

28/03/2022

LAS đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng 20%

Trong năm 2022, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) đặt mục tiêu đem về 2,885 tỷ đồng doanh thu thuần và 102 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 3% và 20% so với năm trước.

26/03/2022

LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khu công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021 (nếu có);
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty và Tổ thư ký Công ty;
+ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

09/03/2022

LAS: Báo cáo giao dịch chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

05/03/2022

LAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

LAS: Giải trình CLLN năm 2021 so với cùng kỳ