Tin tức & sự kiện

08/01/2024

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đầu tư hạ tầng 100 triệu USD thì mất hết, 400 triệu USD cũng mất hết, nhưng đầu tư 1 tỷ USD thì sinh ra 2-3 tỷ USD, đó là bản chất của kinh doanh di động

22/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 3000 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 3000 đồng/CP

20/11/2023

LDG lấy tiền đâu để phát hành cổ phiếu ESOP?

19/11/2023

Hơn 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt

19/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 20-27/11

19/11/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 20-24/11: 20 doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt, cao nhất 65%

07/11/2023

Kết quả kinh doanh “đi lùi”, Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (MFS) vẫn chia cổ tức cao nhất trong 5 năm

06/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, tâm điểm BMP, MFS, CAV

01/08/2023

MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

24/07/2023

MFS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

MFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/06/2023

MFS: Thay đổi nhân sự

21/06/2023

MFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/06/2023

MFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2023

MFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2023

MFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MFS của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 3 - Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, tòa nhà Mobifone – số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông để thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
          - Nội dung họp: + Bầu cử, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028);
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

15/05/2023

MFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

MFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2023

MFS: Quyết định Hội đồng quản trị