Tin tức & sự kiện

07/09/2022

MKV: Nguyễn Thị Thùy Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 800,000 CP

17/08/2022

MKV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

MKV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

MKV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

MKV bị phạt tiền do vi phạm hành chính về thuế

Ngày 20/05, Cục thuế Tiền Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV).

26/05/2022

MKV: Công bố quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/05/2022

MKV: MKV công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

25/04/2022

MKV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

MKV: Công bố Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

18/04/2022

MKV: Công bố các quy chế của công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

18/04/2022

MKV: Công bố Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

18/04/2022

MKV: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

MKV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

MKV: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

MKV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến vào 09h00 thứ 7, ngày 16 tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, địa chỉ: khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+Tờ trình xin phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+Tờ trình xin phê duyệt phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2022;
+ Tờ trình phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung điều lệ;
+Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

17/03/2022

MKV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

MKV: Thông báo đăng ký ngày cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

MKV: Nghị quyết Hội đồng quản trị