Tin tức & sự kiện

16/08/2022

NBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

NBC: Thay đổi nhân sự

27/07/2022

NBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

NBC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

NBC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Dùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay cho Bà Trương Thúy Mai từ 30/06/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

NBC: CBTT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/08/2022; khi đến cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

NBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2022

NBC: Ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

04/05/2022

NBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

NBC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

NBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

NBC: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (Cột 5, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/03/2022

NBC: Báo cáo tài chính năm 2021

26/02/2022

NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

NBC: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

NBC: Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/01/2022

NBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021