Tin tức & sự kiện

02/12/2022

NJC: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán

04/10/2022

NJC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

27/07/2022

NJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/07/2022

NJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NJC của CTCP May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 11/07/2022 đến ngày 21/07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần May Nam Định – Khu A, Lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

24/06/2022

NJC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/06/2022

NJC: CBTT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/06/2022

NJC: Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/06/2022

NJC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NJC của CTCP May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần May Nam Định – Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

NJC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

NJC: Công bố thông tin về chi trả cổ tức năm 2021

19/05/2022

NJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2022

NJC: Báo cáo thường niên 2021

28/04/2022

NJC: Bầu Ông Phạm Văn Tân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

27/04/2022

NJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

NJC: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NJC của CTCP May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần May Nam Định.
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chình bán niên/năm 2022 của Công ty;
+ Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

15/03/2022

NJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

NJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị