Tin tức & sự kiện

21/10/2022

NTB: TB về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

02/08/2022

NTB: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

NTB: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

11/11/2021

NTB: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

NTB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

NTB: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

12/10/2020

NTB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

NTB: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

NTB: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

17/03/2020

NTB: Báo cáo tài chính Quý 4/2019

04/11/2019

NTB: Báo cáo tài chính Quý I, II, III/2019

23/05/2019

NTB: Giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý 3 và 4 năm 2018

17/04/2019

NTB: Báo cáo tài chính Quý 4/2018

17/04/2019

NTB: Báo cáo tài chính Quý 3/2018

17/04/2019

NTB: Báo cáo tài chính Quý 2/2018

06/01/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTB của CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào lúc 8h00, Thứ 7 ngày 11/02/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: Thông báo sau

05/05/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTB của CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà khách T.78, số 145 đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: Thông báo sau

16/01/2014

Giao dịch lần đầu - 39,779,577 CP


31/12/2013

Chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom - 39,779,577 CP

22/07/2013

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

Ngày 18/07/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 249/2013/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã CK: NTB) với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết: 39.779.577 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi bảy cổ phiếu).

- Tổng giá trị niêm yết bị hủy: 397.795.770.000 đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 23/07/2013.

Lý do: Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584, tổ chức kiểm toán đã có ý kiến từ chối đối với Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.