Tin tức & sự kiện

26/07/2023

NTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

Doanh nghiệp cấp nước nhộn nhịp chia cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 36%

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTW của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/08/2023 và phải xuất trình Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2023

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/07/2023

NTW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

20/06/2023

NTW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

09/06/2023

NTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2023

NTW: Thay đổi người công bố thông tin

12/04/2023

NTW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/04/2023

NTW: Thay đổi nhân sự

31/03/2023

NTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

NTW: Báo cáo thường niên 2022

09/03/2023

NTW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2023

NTW: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

BCTC 2022 NTW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

13/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTW của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;
+ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2023 - 2028;
+ Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Và một số nội dung khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Nhơn Trạch: KCN Nhơn Trạch - Đường Trần Phú - Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 03/2023

10/02/2023

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/02/2023

NTW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/01/2023

NTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/07/2022

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt