Tin tức & sự kiện

05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTW của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và phải xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/07/2022

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/07/2022

NTW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

NTW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/06/2022

NTW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán

02/06/2022

NTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2022

NTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/05/2022

NTW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/04/2022

NTW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

07/04/2022

NTW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

NTW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

NTW: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTW của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Nhơn Trạch: KCN Nhơn Trạch – Đường Trần Phú – Thị trấn Hiệp Phước – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 của Công ty và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021
          - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
+ Và một số nội dung khác theo chương trình Đại hội

11/03/2022

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

NTW: Thay đổi nhân sự

08/03/2022

NTW: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

NTW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/01/2022

NTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/07/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTW của CTCP Cấp nước Nhơn Trạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/08/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

20/07/2021

NTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt