Tin tức & sự kiện

12/10/2023

NVP: TB về việc ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

28/07/2023

NVP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/06/2023

NVP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

13/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 188 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVP của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,88%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 188 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 Trần Phú, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29/06/2023) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

12/05/2023

NVP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 NVP - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 4 tỷ đồng.

20/04/2023

NVP: Bổ nhiệm Ông Phạm Huy Hùng đảm nhận vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay cho Ông Đỗ Đức Thịnh

20/04/2023

NVP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

17/04/2023

NVP: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

NVP: Thông báo mời họp và Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2023

NVP: Báo cáo thường niên 2022

28/03/2023

NVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng với công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc

28/03/2023

NVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2023

NVP: Báo cáo tài chính năm 2022

20/03/2023

NVP: Đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát

06/03/2023

NVP: Thay đổi nhân sự