Tin tức & sự kiện

28/12/2022

NVP: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

28/11/2022

NVP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

NVP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/06/2022

NVP: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 118.6 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVP của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,1860%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 118,60 đồng) trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
          - Thời gian thực hiện: 04/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 Trần Phú, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 04/07/2022) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.)
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

24/05/2022

NVP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2022

NVP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/04/2022

NVP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2022

NVP: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

26/04/2022

NVP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

NVP: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 25/04/2022

26/04/2022

NVP: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

26/04/2022

NVP: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

26/04/2022

NVP: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

04/04/2022

NVP: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

NVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/03/2022

NVP: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVP của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/02/2022

NVP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

NVP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021