Tin tức & sự kiện

25/11/2022

NWT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

30/07/2022

NWT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

31/05/2022

NWT: Ông Phạm Đức Học tiếp tục giữ chức vụ Giám Đốc

21/04/2022

NWT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

NWT: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

NWT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

NWT: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Newway
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Vận tải Newway sẽ thông báo sau.

09/03/2022

NWT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

NWT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/01/2022

NWT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

NWT: Thay đổi nhân sự

26/11/2021

NWT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

12/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải Newway.
Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-24)35654898
Fax: (84-24)35651997
(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/11/2021.
Cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

04/10/2021

NWT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/09/2021

NWT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2021

NWT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

28/05/2021

NWT: Thay đổi nhân sự

10/05/2021

NWT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/05/2021

NWT: Thay đổi nhân sự