Tin tức & sự kiện

31/01/2023

ODE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

ODE: Thay đổi nhân sự

17/11/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/11/2022

ODE: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm 2022

16/10/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

ODE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

ODE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

ODE: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh là người được ủy quyền công bố thông tin

25/04/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quan trị thông qua giao dịch với CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud - bên có liên quan của người nội bộ

15/04/2022

ODE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ODE của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến họp trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp
- Hình thức họp: Họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/03/2022

ODE: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

ODE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

ODE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

11/03/2022

ODE: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

ODE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021