Tin tức & sự kiện

26/07/2023

ODE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

ODE: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

27/06/2023

ODE: Thay đổi nhân sự

27/06/2023

ODE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

ODE: Nghị quyết Ban Kiểm soát về việc đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

23/06/2023

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

21/06/2023

ODE: Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/06/2023

ODE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/05/2023

ODE: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Tùng, bà Nguyễn Thị Dịu và bà Nguyễn Thu Thủy

13/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ODE của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 5, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến họp ngày 24/06/2023

12/05/2023

ODE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

10/05/2023

ODE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

27/04/2023

ODE: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

21/04/2023

BCTC 2022 ODE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.

13/04/2023

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

11/04/2023

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan của người nội bộ

31/03/2023

ODE: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

ODE: Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

ODE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/03/2023

ODE: Nhận được Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Phương Hoa và ông Nguyễn Đình Đức