Tin tức & sự kiện

24/09/2022

PBT: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương tham gia đàm phán ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Người có liên quan

08/09/2022

PBT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

26/07/2022

PBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

PBT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

PBT: Thay đổi nhân sự

24/06/2022

PBT: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan

07/06/2022

PBT: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

27/05/2022

PBT: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Người có liên quan của Công ty

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 687 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBT của CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6,87%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 687 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/05/2022

PBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/05/2022

PBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

28/04/2022

PBT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/04/2022

PBT: Huỳnh Việt Cường - Phó Giám đốc - đã bán 5,000 CP

20/04/2022

PBT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

PBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

PBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

PBT: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

15/03/2022

PBT: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

PBT: Huỳnh Việt Cường - Phó Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

10/03/2022

PBT: Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Người có liên quan