Tin tức & sự kiện

27/09/2022

PCT: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Mai đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc - Người đại diện pháp luật thay cho Ông Đỗ Ngọc Phụng có đơn xin từ chức

26/09/2022

PCT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Tờ trình về việc phê duyệt đầu tư tàu hóa chất
+ Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tàu hàng rời
+ Các nội dung khác (nếu có)

15/09/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đã mua 0 CP

13/09/2022

PCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

08/09/2022

PCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/09/2022

PCT: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc đối với Ông Đoàn Nguyên Sơn và Ông Nguyễn Văn Kiều

07/09/2022

PCT: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022

24/08/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đăng ký mua 2,000,000 CP

24/08/2022

PCT: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/08/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đã mua 9,700 CP

17/08/2022

PCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

PCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/08/2022

PCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

PCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/07/2022

PCT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đăng ký mua 2,000,000 CP

19/07/2022

PCT: Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS - đã mua 14,300 CP

18/07/2022

PCT: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát.

18/07/2022

PCT: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022