Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PFL - Lợi nhuận giảm 61,34% trong 2022.

21/10/2022

PFL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/08/2022

PFL: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét

21/08/2022

PFL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

PFL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PFL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

PFL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/06/2022

PFL: Báo cáo thường niên 2021

03/06/2022

PFL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

PFL: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

29/04/2022

PFL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

PFL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

PFL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/04/2022

PFL: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

02/04/2022

PFL: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PFL của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận/chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (nếu có);
+ Thông qua đề án nhân sự và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

PFL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

PFL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

PFL: Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/12/2021

PFL: CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2,500,000 CP