Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 PIV - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

18/01/2023

PIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

PIV: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

09/12/2022

PIV: Thay đổi người công bố thông tin

08/12/2022

PIV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/12/2022

PIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/12/2022

PIV: Thay đổi nhân sự

28/11/2022

PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

27/11/2022

PIV: Điều lệ sửa đổi 2022 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty

04/11/2022

PIV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIV của CTCP PIV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

21/10/2022

PIV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

PIV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/10/2022

PIV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

PIV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

PIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

PIV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

PIV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

PIV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2022

PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022