Tin tức & sự kiện

16/08/2022

PIV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/05/2022

PIV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

PIV: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 07/05/2022

10/05/2022

PIV: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

PIV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIV của CTCP PIV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

05/04/2022

PIV: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PIV: Giải trình ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 và biến động kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm trước

30/03/2022

PIV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

PIV: Báo cáo tài chính năm 2021

26/01/2022

PIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

PIV: Báo cáo tài chính quý 4/2021

10/12/2021

Giao dịch ngoài thời gian đăng ký, 1 tổ chức và 2 cá nhân bị xử phạt

Ngày 07/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc, ông Trần Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Thu Huyền về việc thực hiện giao dịch ngoài khoảng thời gian đã công bố.

21/10/2021

PIV: Báo cáo tài chính quý 3/2021

18/08/2021

PIV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

26/07/2021

PIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/07/2021

PIV: Báo cáo tài chính quý 2/2021

30/06/2021

PIV: Ký hợp đồng kiểm toán

06/05/2021

PIV: Thay đổi nhân sự