Tin tức & sự kiện

28/09/2022

PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/08/2022

PMJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

PMJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/05/2022

PMJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

PMJ: Thông báo chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt từ ngày 31/05/2022 - PMJ

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,230 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 22,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.230 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2022

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2022

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trước ngày 31/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

20/04/2022

PMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/04/2022

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/04/2022

PMJ: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/04/2022

PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

30/03/2022

PMJ: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

PMJ: Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

PMJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

01/12/2021

PMJ: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

30/11/2021

PMJ: Thay đổi nhân sự