Tin tức & sự kiện

09/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 12-15/12

22/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của 5 doanh nghiệp, cao nhất 90%

31/07/2023

PMJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

PMJ: Thay đổi nhân sự

11/07/2023

Giá chạy trước, cổ phiếu nhóm lợi nhuận tăng trưởng tốt trong Quý 2 liệu còn hấp dẫn?

27/06/2023

PMJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

PMJ: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thúy Ngân, ông Đỗ Thanh Hải

23/06/2023

PMJ: Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - đã bán 19,000 CP

14/06/2023

PMJ: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đắc Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị

13/06/2023

PMJ: Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/06/2023

PMJ: Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 19,000 CP

02/06/2023

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2023

PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2023

PMJ: Báo cáo thường niên 2022

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp

25/04/2023

PMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 PMJ - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 5,82% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

19/04/2023

PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

PMJ: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo