PMJ: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thúy Ngân, ông Đỗ Thanh Hải

PMJ: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thúy Ngân, ông Đỗ Thanh Hải

.

HNX

Tài liệu đính kèm