PMJ: Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - đã bán 19,000 CP

PMJ: Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - đã bán 19,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Thọ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PMJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20,550 CP (tỷ lệ 1.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,550 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 19,000 CP
0,09%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/06/2023.

HNX