Tin tức & sự kiện

18/01/2023

PPS: Nghị quyết Tại cuộc họp định kỳ quý 4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

09/01/2023

PPS: Thay đổi nhân sự

28/10/2022

PPS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

PPS: Nghị quyết Tại cuộc họp định kỳ quý III/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DỊch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 10/10/2022)

23/09/2022

PPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/09/2022

PPS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

22/08/2022

PPS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

PPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

PPS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

PPS: Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý 2/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 22/7/2022)

30/06/2022

PPS: Bổ nhiệm lại Ông Phùng Văn Đức giữ chức vụ Phó Giám Đốc

30/06/2022

PPS: Ông Lê Văn Tú bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc

24/06/2022

PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

07/06/2022

PPS: Hợp đồng Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

PPS: Quyết định Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

07/05/2022

PPS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

PPS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

PPS: Nghị quyêt Tại cuộc họp định kỳ quý 1/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 15/4/2022)

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPS của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến Quý 2/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch Kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2035 của Công ty;
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.