Tin tức & sự kiện

29/02/2024

PPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPS của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7. tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1. quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch Kiểm soát năm 2024;
+ Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
+ Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Công tác nhân sự;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn

25/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PPS - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 5,28 tỷ đồng, giảm 52,63% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PPS - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,49 tỷ đồng.

22/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 990 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPS của Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 9,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 990 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PPS.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/9

21/09/2023

PPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/09/2023

PPS sắp trả cổ tức với tỷ lệ 9.9% bằng tiền

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) sắp trả cổ tức có tỷ lệ 9.9% bằng tiền cho cổ đông trong tháng 10.

18/09/2023

PPS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

16/08/2023

PPS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

PPS: Thay đổi nhân sự

27/07/2023

PPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

PPS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PPS - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 54,66% so với cùng kỳ, lãi 5,05 tỷ đồng.

26/07/2023

PPS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

11/07/2023

PPS: Nghị quyết Tại cuộc họp đình kỳ Quý II2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.