Tin tức & sự kiện

24/08/2022

PRC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

15/08/2022

PRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

PRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/07/2022

PRC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 19/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 19/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

28/06/2022

PRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/06/2022

PRC: THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022

22/06/2022

PRC: THÔNG BÁO về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán tài sản của Công ty

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

PRC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2022

25/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Logistics Portserco. Địa chỉ số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, từ ngày 18/05/2022. Cổ đông phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/chứng minh nhân dân/giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân). Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

24/04/2022

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức trước kỳ nghỉ lễ 30/04?

Trong tuần giao dịch cuối cùng tháng 4 (25-29/04), có 7 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt năm 2021.

21/04/2022

PRC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/04/2022

PRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/03/2022

PRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

PRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các tờ trình về bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2021.

29/01/2022

PRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021