Tin tức & sự kiện

15/09/2023

Nhóm Dầu khí, Ngân hàng giúp thị trường tìm điểm cân bằng

16/08/2023

PVE: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Fong Nyuk Loon

11/07/2023

PVE: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo

11/07/2023

PVE: Thông báo về trạng thái chứng khoán

26/05/2023

PVE: Quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

09/05/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 1/2023

25/04/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

17/04/2023

PVE: Báo cáo thường niên 2022

15/04/2023

PVE: Thông tin phán quyết tranh chấp của Tòa trọng tài quốc tế

11/04/2023

PVE: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVE của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2022;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ;
          - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
+ Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
+ Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS;
+ Báo cáo chi phí tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
- Hình thức họp: Trực tiếp
          - Thời gian họp: Bắt đầu khai mạc cuộc họp lúc 9h, thứ năm ngày 01/06/2023.

10/04/2023

PVE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

04/04/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

04/04/2023

PVE: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

04/04/2023

PVE: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022

03/04/2023

PVE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2023

PVE: Báo cáo tài chính năm 2022

01/04/2023

PVE: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

28/03/2023

PVE: Nghị quyết Hội đồng quản trị