Tin tức & sự kiện

22/12/2022

PXC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/10/2022

PXC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/08/2022

PXC: Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

11/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch với PXC

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí (UPCoM: PXC).

08/07/2022

PXC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/07/2022

PXC: Báo cáo tài chính năm 2021

04/07/2022

PXC: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

04/07/2022

PXC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

04/07/2022

PXC: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

04/07/2022

PXC: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 30/06/2022)

04/07/2022

PXC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

PXC đặt kế hoạch không lỗ trong năm 2022

CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong, UPCoM: PXC) đặt kế hoạch doanh thu 2022 là 18.36 tỷ đồng, gấp 3.3 lần kết quả năm 2021 và lợi nhuận mục tiêu bằng 0 (năm 2021 lỗ trước thuế 1.84 tỷ đồng).

28/06/2022

PXC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXC của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng PVC-Mekong, Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
          - Nội dung họp: · Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
· Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty;
· Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty;
· Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
· Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: · Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
· Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021, kế hoạch 2022
· Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty, tên viết tắt Công ty và đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
· Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung thông tin Công ty trong Điều lệ công ty;
· Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT;
· Các nội dung khác (nếu có).

06/06/2022

PXC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

PXC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

11/11/2021

PXC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

PXC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

PXC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

12/10/2020

PXC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020