Tin tức & sự kiện

09/10/2023

PXC: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

09/10/2023

PXC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

06/07/2023

PXC: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

PXC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/06/2023

PXC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXC của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: - Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022, kế hoạch 2023;
- Thông qua Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty;
- Thông qua Tờ trình đổi tên viết tắt của Công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản lý hợp đồng, Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty;
          - Nội dung họp: - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng PVC-Mekong, Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

24/05/2023

PXC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

PXC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

22/05/2023

PXC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

22/05/2023

PXC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

19/05/2023

PXC: Bản án sơ thẩm vụ án Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi chủ đầu tư

18/05/2023

PXC: Báo cáo tài chính năm 2022

17/05/2023

PXC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

PXC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/12/2022

PXC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/10/2022

PXC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/08/2022

PXC: Giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

11/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch với PXC

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí (UPCoM: PXC).

08/07/2022

PXC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/07/2022

PXC: Báo cáo tài chính năm 2021