Tin tức & sự kiện

06/09/2022

PXL: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

22/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 5,269,300 CP

22/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 5,269,300 CP

15/08/2022

PXL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5,269,300 CP

11/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 5,269,300 CP

08/08/2022

GEX chuyển nhượng 5.3 triệu cp PXL cho công ty con

Ngày 05/08, HĐQT CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) sang cho CTCP Hạ tầng Gelex (công ty con do Gelex nắm 92.88% vốn điều lệ).

21/07/2022

PXL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

PXL: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

PXL: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

05/07/2022

PXL: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

05/07/2022

PXL: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

05/07/2022

PXL: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 28/06/2022)

30/06/2022

PXL: Thay đổi nhân sự

30/06/2022

PXL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

PXL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

PXL bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng hạn

Ngày 20/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL).

26/05/2022

PXL: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều 4 Điều lệ của Công ty đã thông qua ngày 21/12/2021 để phù hợp với quy định hiện hành về mã ngành nghề trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
+ Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.