Tin tức & sự kiện

19/09/2022

SD4: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu SD4 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

09/09/2022

SD4: Công bố Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2022

02/08/2022

SD4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SD4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

SD4: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

29/06/2022

SD4: Thông báo gia hạn cổ tức năm 2016

08/06/2022

SD4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

SD4: Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2022

11/05/2022

SD4: Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

SD4: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/05/2022

SD4: Vương Đắc Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

04/05/2022

SD4: Giải trình Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

26/04/2022

SD4: Vương Đắc Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD4 của CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 24/05/2022 đến ngày 27/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sông Đà 4, tầng 3, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

SD4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

SD4: Thay đổi nhân sự

15/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

14/04/2022

SD4: Thông báo đưa vào diện kiểm soát

12/04/2022

SD4: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 4

31/03/2022

SD4: Báo cáo thường niên 2021