Tin tức & sự kiện

16/08/2022

SDD: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

16/08/2022

SDD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

SDD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/08/2022

SDD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SDD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

10/06/2022

SDD: Thay đổi nhân sự

10/06/2022

SDD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

SDD: Thay đổi nhân sự

31/05/2022

SDD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

SDD: Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 26/5/2022)

06/05/2022

SDD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

SDD: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)

06/05/2022

SDD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3

14/04/2022

SDD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2022

SDD: Công bố thông tin việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

02/04/2022

SDD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Trần Vi Thảo

22/03/2022

SDD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

SDD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDD của CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
          - Nội dung họp: Tài liệu Đại hội Công ty đăng tải tại website:songdaic.vn và gửi bản in đến Quý cổ đông trước khi tham dự đại hội theo quy định.

07/03/2022

SDD: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)