Tin tức & sự kiện

03/01/2023

SDD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

SDD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

SDD: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

16/08/2022

SDD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

SDD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

SDD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SDD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

10/06/2022

SDD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Phó Giám Đốc

10/06/2022

SDD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

SDD: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nho Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh giữ chức Trưởng BKS

31/05/2022

SDD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

SDD: Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 26/5/2022)

05/05/2022

SDD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/05/2022

SDD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3

05/05/2022

SDD: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)

14/04/2022

SDD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

SDD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/04/2022

SDD: Công bố thông tin việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

01/04/2022

SDD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Trần Vi Thảo

22/03/2022

SDD: Báo cáo thường niên 2021