Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SGC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 100%

02/02/2023

SGC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 SGC - Một năm tăng trưởng đột phá.

01/02/2023

SGC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

Bánh phồng tôm Sa Giang ghi nhận lãi 2022 tăng 87%

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) ghi nhận lợi nhuận ròng năm 2022 hơn 59 tỷ đồng, tăng 87% so với năm trước.

20/12/2022

SGC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/12/2022

SGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/11/2022

SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

SGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật
          - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (Lô CII-3, KCN C, Sa Đéc, Đồng Tháp)

09/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật
          - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (Lô CII-3, KCN C, Sa Đéc, Đồng Tháp)

28/10/2022

SGC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/10/2022

SGC: Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/10/2022

SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

SGC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

SGC: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/08/2022

SGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

SGC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022