DNSE Detail Stock SGD

HNX: CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất bản

logo

SGD

Tin tức

SGD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

SGD

0.00%

01/04/2024

SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

SGD

0.00%

20/03/2024

SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

SGD

+9.76%

13/03/2024

SGD: Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)

SGD

0.00%

13/03/2024

SGD: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2023

SGD

0.00%

13/03/2024

SGD: Báo cáo tài chính năm 2023

SGD

0.00%

13/03/2024

SGD: Đính chính tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài năm 2024

SGD

0.00%

08/03/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

SGD

-8.41%

04/03/2024

SGD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

SGD

0.00%

04/03/2024

SGD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

SGD

0.00%

04/03/2024

SGD: Báo cáo tài chính quý 4/2023

SGD

0.00%

31/01/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/12

SGD

-7.87%

PNJ

-1.00%

+8

13/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/12

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

SGD

+7.69%

09/11/2023

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:50

SGD

+7.69%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

SGD

+7.69%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền 600 đồng/CP

SGD

+7.69%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

SGD

+7.69%

09/11/2023

Ôm loạt cổ phiếu trong đó có cả FLC, một doanh nghiệp ngành sách báo lãi giảm 40%

SGD

0.00%

FLC

02/11/2023

Ôm loạt cổ phiếu trong đó có cả FLC, một doanh nghiệp ngành sách báo lãi giảm 40%

SGD (CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM) - Báo cáo tài chính quý 3/2023

SGD

0.00%

01/11/2023

SGD (CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM) - Báo cáo tài chính quý 3/2023 (công ty mẹ)

SGD

0.00%

01/11/2023