Tin tức & sự kiện

22/08/2022

SSM: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

15/08/2022

SSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

SSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SSM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

SSM: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo

11/05/2022

SSM: Hợp đồng kiểm toán năm 2022

28/04/2022

SSM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

SSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

SSM: CBTT giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục diện cảnh báo

01/04/2022

SSM: Công bố thông tin giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục diện cảnh báo

28/03/2022

SSM: Thông báo duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu SSM

28/03/2022

SSM: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

SSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

SSM: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/02/2022

SSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

SSM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022

16/02/2022

SSM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức DHDCD năm 2022

10/02/2022

SSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

SSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021