Tin tức & sự kiện

21/10/2022

STL: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

STL: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

STL: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

17/01/2022

STL: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn (ASEAN Deep Value Fund và David Peter O'Neil) vào ngày 07/01/2022

13/01/2022

STL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lucerne Enterprise LTD

11/11/2021

STL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

STL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

STL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

12/10/2020

STL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020

13/08/2020

STL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

STL: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

29/03/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long- Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án dự kiến năm 2017;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

06/05/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau thông qua giấy mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau thông qua giấy mời
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án dự kiến năm 2016;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
http://static2.vietstock.vn/vietstock/2016/6/1/STL_2016.6.1_a02f40b_thong_bao.PDF

13/05/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau thông qua giấy mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau thông qua giấy mời
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án dự kiến năm 2015;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

16/05/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau thông qua giấy mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau thông qua giấy mời
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án dự kiến năm 2014;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.

12/11/2013

Giao dịch lần đầu - 15,000,000 CP


24/10/2013

Giao dịch trở lại sàn UPCoM


25/07/2013

Hủy niêm yết cổ phiếu


13/06/2013

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

         Căn cứ Điểm 1.b Điều 13 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu STL vào diện bị kiểm soát như sau:

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà – Thăng Long;

-          Mã chứng khoán: STL;

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-          Ngày bắt đầu bị đưa vào diện bị kiểm soát: ngày 13/06/2013;

-          Lý do bị kiểm soát: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tại  Báo cáo kiểm toán 2 năm gần nhất của Công ty là số âm (năm 2011: -14.292.035.726 đồng; năm 2012: -181.216.960.975 đồng).

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu STL ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

11/06/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau thông qua giấy mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị Văn Khê – phường La Khê – Hà Đông – thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát;.
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án dự kiến năm 2013;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013..