Tin tức & sự kiện

16/09/2022

TDT: Thay đổi nhân sự

15/09/2022

TDT: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/09/2022

TDT: CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới )
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông A sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ đông B sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông B sẽ được nhận thêm (102:100)*12=12,24 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT – Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/08/2022

TDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

23/08/2022

TDT: CBTT Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

23/08/2022

TDT: CBTT Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

17/08/2022

TDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

TDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

TDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TDT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

TDT: CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

27/05/2022

TDT: Phó Chủ tịch HĐQT bán ra 500 ngàn cp, nhiều hơn đăng ký 5,500 cp

Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT) đã bán 500,000 cp TDT vào ngày 19/05.

25/05/2022

TDT: Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 500,000 CP

24/05/2022

TDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

TDT: CBTT vv sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

TDT: Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 494,500 CP

05/05/2022

TDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

TDT: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

TDT: Báo cáo tài chính quý 1/2022