Tin tức & sự kiện

16/01/2023

TEL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/12/2022

TEL: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/08/2022

TEL: Ông Vương Quốc Lợi là người ủy quyền công bố thông tin

19/08/2022

TEL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

TEL: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán

09/05/2022

TEL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

TEL: Báo cáo tài chính năm 2021

21/04/2022

TEL: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

04/04/2022

TEL: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

14/03/2022

TEL: Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TEL của CTCP Phát triển công trình Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn thông. Địa chỉ: Lô 18 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

09/03/2022

TEL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/02/2022

TEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

TEL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/01/2022

TEL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/07/2021

TEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lại Trung Dũng

08/07/2021

TEL: Thay đổi nhân sự

08/07/2021

TEL: Thay đổi nhân sự

08/07/2021

TEL: Thay đổi nhân sự

08/07/2021

TEL: Thay đổi nhân sự